logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • โครงการพิเศษตามนโยบายกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2563
  21 กุมภาพันธ์ 2563
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  22 มีนาคม 2559
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ปีงบประมาณ พ.ศ 2559
  22 มีนาคม 2559
 • โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  3 เมษายน 2558
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM ปีงบประมาณ 2558
  3 เมษายน 2558
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อทบทวนราคาประเมินที่ดินรายแปลงในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558
  3 เมษายน 2558
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ประจำปีงบประมาณ 2558
  3 เมษายน 2558
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อทบทวนราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM ปีงบประมาณ 2558
  3 เมษายน 2558
 • โครงการสำรวจที่ราชพัสดุ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
  3 เมษายน 2558
 • โครงการเร่งรัดติดตามการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
  3 เมษายน 2558
 • โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
  3 เมษายน 2558
 • โครงการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงอาคารราชพัสดุประเภททั่วไป ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
  3 เมษายน 2558