logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  14 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  28 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  5 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
  26 ตุลาคม 2559
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  25 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  15 พฤษภาคม 2558
 • ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 เมษายน 2558
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง
  28 เมษายน 2558
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  23 เมษายน 2558
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  27 มีนาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  11 มีนาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  26 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศ จังหวัดเชียงราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงงานสำรวจข้อมมูล
  3 กันยายน 2557