logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประมวลภาพการจัดทำโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ได้จัดทำโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หัวข้อที่ 2 เรื่อง กิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนภายใต้ “โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” โดยได้ดำเนินโครงการ การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ และจัดทำกิจกรรม ดังนีั

1. กิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า จำนวน 2 ช่องทาง

   1.1 จัดทำ Line กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสั่งซื้อสินค้าของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน Application Line

   1.2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมนำสินค้าของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนอื่น จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านสันทางหลวงและชุมชนบ้านหนองครก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2. กิจกรรมจัดประชุมเพื่อให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ทราบถึงระเบียบและขั้นตอนในการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)

21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินผ่านระบบประม...
  19 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพา...
  5 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 163 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้...
  21 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 445 ครั้ง