logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล

ภารกิจ

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 3. จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญที่ระลึกให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์

 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
  (อัตรากำลัง ข้าราชการ 4 คน พนักงานราชการ 1 และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน)

S__6217731   S__19185681  690230 

งาน/ภารกิจหน้าที่

 1. การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่
 2. าและบัตร ประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 3. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 4. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 5. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 6. การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 7. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 8. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

  (อัตรากำลัง ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4 คน)

    DSC_0036 363340 363797 

งาน/ภารกิจหน้าที่

 1. ด้านทะเบียนและหลักฐาน
  จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
  ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย
  ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
  เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
  อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
  เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน
  หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
  การรับมอบการส่งคืนจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจาดการจัดให้เช่า
 2. ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
  ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขต รายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
  การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม
  จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูป แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
  ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
  รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
  พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538
  จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
  ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 3. ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
  ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้
  ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
 4. การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
  ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
  ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

   (อัตรากำลัง ข้าราชการ  5  คน ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน)

89 69 S__34136077 


ภารกิจ

       - ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล

       - มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงครอบคลุมทั้งจังหวัด

หน้าที่

 1. ดำเนินการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินในจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 2. ดำเนินการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดในจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 3. ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดเชียงรายและดำเนินการประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 4. ให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์แก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประขาชนทั่วไป
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน การคัดค้านราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ตาม พรบ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2563

 

ส่วนบริหารทั่วไป
(อัตรากำลัง ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4 คน)

S__31514637 จังหวัดเคลื่อนที่อ.ป่าแดด_๑๙๑๑๒๕_0001 S__283779077 

งาน/ภารกิจหน้าที่

     - ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ
     - ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด พิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสาร
     - ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
     - ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
     - ดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน รวมทั้งควบคุมการใช้และบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน
     - ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
     - ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล
     - บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
     - ดำเนินการจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ
     - ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้และจัดทำบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งคลัง ตลอดจนเร่งรัดติดตามทวงถามเงินชำระต่างๆ
     - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
     - ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่างๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา เงินค้างชำระ และค่าภาษีต่างๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ


 
 

  

1 กันยายน 2556 | จำนวนเข้าชม 815 ครั้ง