logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน (Covid-19)
  17 เมษายน 2563
 • การขอเลื่อนการชำระค่าเช่าและค่าตอบแทน กรณี ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า
  17 มีนาคม 2563
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (ด่วนที่สุด กค 0305/ว 143 ลว. 9/12/2559)
  25 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
  24 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559
  2 มิถุนายน 2559
 • 25 พฤษภาคม 2559 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
  25 พฤษภาคม 2559
 • คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ 2429/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำหนดคุณสมบัติของผู้เช่าที่ดินราชพัสดุประเภทเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนในเขตจังหวัดเชียงราย
  16 พฤษภาคม 2559
 • 16 พฤษภาคม 2559 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  16 พฤษภาคม 2559
 • 16 พฤษภาคม 2559 รายงานสถานการณ์สาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
  16 พฤษภาคม 2559