logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1270 (บางส่วน) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  20 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุจำนวน 6 แปลง ขายซองตั้งแต่วันที่ 8-30 มีนาคม 2564
  5 มีนาคม 2564
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ
  2 กันยายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้าศูนย์ราชการฯ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
  30 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1469 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  24 มิถุนายน 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1492 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  24 มิถุนายน 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1497 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  24 มิถุนายน 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร. 1490 (บางส่วน) ต. ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
  5 มิถุนายน 2562
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  7 กันยายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
  30 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อโครงการ บ้านคนไทย
  7 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อโครงการ บ้านคนไทย
  3 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อโครงการ บ้านคนไทย
  3 สิงหาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  3 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1790 (บางส่วน) ต.ป้าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
  20 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และดูแลสนามหญ้าของศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย
  17 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวนหย่อมของศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย
  14 กันยายน 2559
 • ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย
  2 กันยายน 2557